Upravni odbor Komore izvršno je tijelo Komore koje upravlja Komorom između dviju skupština Komore.


Upravni odbor Komore ima 7 članova, a bira ih Skupština na način da predsjednik i zamjenik predsjednika Komore ulaze u sastav Upravnog odbora po položaju, a ostalih 5 članova bira Skupština između preostalih članova Skupštine.
Predsjednik Komore po položaju je predsjednik Upravnog odbora.

Upravni odbor Komore obavlja sljedeće poslove:

 • izvršava odluke Skupštine Komore,
 • priprema materijale, informacije, analize i prijedloge za Skupštinu Komore,
 • predlaže Skupštini Komore kandidate za članove Nadzornog odbora Komore, članove stalnih Povjerenstava i članove Suda časti Komore,
 • obavlja poslove propisane Zakonom o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti,
 • osniva stručna povjerenstva i druga radna tijela Komore,
 • priprema i usklađuje rad stalnih i stručnih povjerenstava Komore, te drugih radnih tijela Komore,
 • priprema prijedloge izmjena i dopuna Statuta,
 • priprema prijedlog godišnjeg plana financijskog i materijalnog poslovanja
 • priprema prijedloge drugih općih akata Komore,
 • donosi ostale akte Komore koje ne donosi Skupština,
 • odlučuje o pritužbama i prigovorima na odluke Predsjednika Komore i stalnih Povjerenstava Komore,
 • obavlja izbor tajnika Komore na temelju javnog natječaja,
 • obavlja izbor kandidata za ostala radna mjesta utvrđena u Komori,
 • nadzire financijsko poslovanje i upravlja sredstvima Komore sukladno ovom Statutu i općim aktima Komore,
 • određuje visinu naknada za usluge Komore i troškove suda časti,
 • donosi odluku o visini naknade za provoditelje stručnog nadzora,
 • donosi odluku o visini naknade za članove drugih tijela Komore,
 • izdaje glasilo Komore i imenuje glavnog i odgovornog urednika tog glasila,
 • potiče stručno usavršavanje članova Komore,
 • obavlja i druge poslove određene ovim Statutom ili općim aktima Komore.

U mandatnom razdoblju 2020-2024. članovi Upravnog odbora su:

doc.dr.sc. Zlatko Bukvić, predsjednik

Marina Vučković Matić, zamjenica predsjednika

Dubravka Vajdić, članica

mr.sc. Edit Lemal, članica

prof.dr.sc. Anamarija Žic - Ralić, članica

Snježana Šulentić, članica

mr. sc. Nelica Šimleša, članica