Skupština obavlja sljedeće poslove:

 • donosi Statut Komore uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za socijalnu skrb,
 • imenuje i razrješuje Predsjednika Komore,
 • bira i razrješuje ostale članove Upravnog odbora Komore,
 • bira i razrješuje članove Nadzornog odbora,
 • bira i razrješuje članove stalnih Povjerenstava ako drugačije nije određeno posebnim pravilnicima,
 • bira i razrješuje članove Suda časti Komore prvog i drugog stupnja,
 • donosi opće akte Komore koje se odnose na reguliranje prava i obveza članova Komore,
 • donosi Poslovnik o radu Skupštine,
 • donosi Etički kodeks edukacijsko-rehabilitacijske djelatnosti,
 • donosi financijski plan i polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana,
 • odlučuje o izvješćima svih tijela Komore,
 • odlučuje o pritužbama na odluke Upravnog odbora Komore,
 • donosi strateške odluke važne za rad Komore,
 • donosi odluku o visini članarine,
 • obavlja i druge poslove određene ovom Statutom i općim aktima Komore.