Predsjednik Komore predstavlja i zastupa Komoru u okviru ovlasti Komore.

Predsjednik Komore:

 • predstavlja i zastupa Komoru,
 • saziva i predsjedava Skupštinom,
 • predlaže program i smjernice rada Komore,
 • usklađuje aktivnosti tijela te rada ukupnog komorskog sustava,
 • izvršava zaključke i odluke Skupštine,
 • saziva i vodi sjednice Upravnog odbora i provodi njegove zaključke i odluke,
 • brine da rad tijela Komore bude u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima i interesima članova Komore,
 • donosi odluke iz radnih odnosa za radnike Komore,
 • potpisuje ugovore koje sklapa Komora,
 • podnosi zahtjeve Sudu časti Komore za pokretanje disciplinskog postupka,
 • predlaže Upravnom odboru i Skupštini Komore poduzimanje određenih akcija koje su u skladu s politikom Komore,
 • vodi financijsko poslovanje Komore sukladno Statutu i općim aktima Komore,
 • daje priopćenja za javnost ili za to ovlašćuje člana Komore ili neku drugu osobu,
 • vodi ured Komore,
 • donosi rješenja,
 • obavlja i druge poslove određene Zakonom ovim Statutom ili općim aktima Komore te poslove koje mu povjeri Skupština Komore.

 
Predsjednik Komore doc.dr.sc. Zlatko Bukvić

mandatno razdoblje od 2020. do 2024.

Zamjenik predsjednika Komore

Zamjenik predsjednika Komore zamjenjuje predsjednika Komore u slučaju njegovog izbivanja ili spriječenosti, a može obavljati i druge poslove koje mu povjeri predsjednik.
Zamjenik predsjednika Komore u mandatnom razdoblju 2021.-2025. je Marina Vučković Matić