Stalna povjerenstva čine 5 (pet) članova koje bira i razrješuje Skupština Komore ako posebnim pravilnicima nije drugačije određeno. Članovi stalnih Povjerenstava između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika. Način rada stalnih povjerenstava pobliže se uređuje posebnim pravilnicima.

Pravilnik o radu stalnih povjerenstava

Stalna povjerenstva Komore:

 1. Povjerenstvo za etiku,
 2. Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje,
 3. Povjerenstvo za stručni nadzor i kontrolu kvalitete,
 4. Povjerenstvo za usporedbu stručnih kvalifikacija i provjeru kompetentnosti,
 5. Povjerenstvo za privatnu praksu.

Povjerenstvo za etiku:

 • priprema nacrte izmjena i dopuna Etičkog kodeksa edukacijsko-rehabilitacijske djelatnosti,
 • prati i nadzire provođenje pravila etike u edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti i predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera u slučaju njihovog kršenja,
 • razmatra prijedloge i problematiku stručnih povjerenstava koje je osnovao Upravni odbor,
 • obavlja i druge poslove određene ovim Statutom ili općim aktima Komore.

Grozdana Šitum Madunić, predsjednica povjerenstva

Članice povjerenstva:

Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje:

 • daje stručna mišljenja kod pripreme propisa od utjecaja na edukacijsko-rehabilitacijsku djelatnost,
 • daje prijedlog sadržaja plana i protokola za provođenje edukacijsko-rehabilitacijske djelatnosti,
 • utvrđuje potrebu i predlaže sadržaj i duljinu trajanja programa dodatnoga i trajnog usavršavanja članova Komore,
 • izrađuje prijedlog kategorizacije oblika trajne izobrazbe,
 • razmatra prijedloge i problematiku na zahtjev tijela Komore,
 • svoj rad koordinira s ostalim tijelima Komore,
 • obavlja druge poslove određene Zakonom, ovim Statutom ili općim aktima Komore.

izv.prof.dr.sc. Sonja Alimović, predsjednica povjerenstva

Članice povjerenstva:

Povjerenstvo za stručni nadzor i kontrolu kvalitete obavlja sljedeće poslove:

 • izrađuje prijedlog liste članova Komore koji će provoditi stručni nadzor i kontrolu kvalitete,
 • donosi stručne kriterije prema kojima će se provoditi stručni nadzor i kontrola kvalite
 • izrađuje godišnji plan stručnog nadzora i kontrole kvalitete,
 • vodi brigu i nadzor o opsegu i kvaliteti stručnog djelovanja u edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti,
 • vodi evidenciju o provedenome stručnom nadzoru i predloženim te poduzetim mjerama
 • sastavlja godišnje izvješće o stručnom nadzoru i kontroli kvalitete,
 • izrađuje prijedlog Pravilnika o stručnom nadzoru,
 • koordinira provođenje stručnog nadzora i kontrole kvalitete s inspekcijom nadležnog ministarstva,
 • u slučaju sumnje u neprimjereno stručno djelovanje članova Komore, predlaže Predsjedniku Komore pokretanje
 • disciplinskog postupka pred Sudom časti Komore,
 • svoj rad koordinira s ostalim tijelima Komore,
 • obavlja druge poslove određene Zakonom, ovim Statutom ili općim aktima Komore.

Tea Selaković, predsjednica povjerenstva

Tina Tortić, članica povjerenstva

Povjerenstvo za usporedbu stručnih kvalifikacija i provjeru kompetentnosti:

 • zaprima i razmatra zahtjeve za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija u svrhu poslovnog nastana,
 • provodi postupak usporedbe i vrednovanja inozemnih stručnih kvalifikacija i kompetencija,
 • prikuplja mišljenja odgovarajuće obrazovne ustanove ili Nacionalnog ENIC/NARIC ureda,
 • donosi stručno mišljenje i predlaže dopunske mjere i zaključak,
 • razmatra zahtjeve za obavljanje dijela djelatnosti na privremenoj ili povremenoj osnovi bez nastana i predlaže rješenje,
 • prati natječaje i prijavljuje Komori kršenja prava na obavljanje edukacijsko-rehabilitacijske djelatnosti radi donošenja mjera i pokretanja inspekcijskog nadzora,
 • vodi evidencije o postupcima koje provodi i priprema izvješća,
 • izrađuje prijedloge pravilnika vezanih uz priznavanje stručnih kvalifikacija i provjeru kompetentnosti,
 • svoj rad koordinira s ostalim tijelima Komore,
 • obavlja druge poslove određene Zakonom, ovim Statutom ili općim aktima Komore.

doc.dr.sc. Ljiljana Pintarić Mlinar, predsjednica povjerenstva

Članice povjerenstva:

Povjerenstvo za privatnu praksu:

 • zaprima zahtjeve i provjerava uvjete za odobrenje obavljanja privatne prakse,
 • donosi stručno mišljenje, predlaže dopunske mjere i zaključak za koje usluge se odobrava privatna praksa i grupna privatna praksa,
 • izrađuje prijedlog liste članova Komore koji će periodično provjeravati uvjete za provođenje privatne prakse i praćenje aktivnosti usluživanja,
 • propisuje uvjete prostora i opreme za obavljanje privatne prakse i pojedinih usluga,
 • prati evidenciju privatnika, grupne privatne prakse, aktivnog usluživanja i obustava privatne prakse,
 • prati listu usluga i cjenik privatnika te daje mišljenje Komori,
 • zaprima prijave i prikuplja podatke o davateljima usluga bez dopusnice za privatnu praksu ili davateljima usluga koje dopusnica ne pokriva te pokreće disciplinski postupak,
 • zaprima i razmatra utemeljenost prigovora i prijave nad obavljanjem privatne prakse i donosi mjere uključujući prijavu Komori i pokretanje stručnog nadzora,
 • predlaže Komori izdavanje i oduzimanje dopusnice za privatnu praksu,
 • izrađuje prijedlog pravilnika o privatnoj praksi,
 • svoj rad koordinira s ostalim tijelima Komore,
 • obavlja druge poslove određene Zakonom, ovim Statutom ili općim aktima Komore.

dr.sc. Eva Brlek, predsjednica Povjerenstva

Ana Radišić, članica

Ana Skender, članica

mr.sc. Nelica Šimleša, članica

Snježana Šulentić, članica