Nadzorni odbor sastoji se od 5 članova.

Nadzorni odbor može razmatrati i nadzirati:

 • provođenje Statuta i drugih općih akata Komore,
 • ostvarivane prava i ispunjavanje obveza članov Komore,
 • materijalno i financijsko poslovanje i korištenje imovine Komore,
 • transakcije prihoda i izdataka proračuna Komore,
 • ostvarivanje odluka i drugih pravnih akata Komore,
 • može obavljati i druge povremene poslove koje mu povjeri Skupština Komore ili Upravni odbor.

 

Članovi Nadzornog odbora:

 • doc.dr.sc. Damir Miholić, predsjednik
 • Silvija Pucko
 • Nadia Novak Ramić
 • Aleksandra Salontai - Pavković
 • Antun Zupanc