Nadzorni odbor sastoji se od 3 (tri) člana.

Nadzorni odbor može razmatrati i nadzirati:

  • provođenje Statuta i drugih općih akata Komore,
  • ostvarivane prava i ispunjavanje obveza članov Komore,
  • materijalno i financijsko poslovanje i korištenje imovine Komore,
  • transakcije prihoda i izdataka proračuna Komore,
  • ostvarivanje odluka i drugih pravnih akata Komore,
  • može obavljati i druge povremene poslove koje mu povjeri Skupština Komore ili Upravni odbor.

 

U mandatnom razdoblju 2020 – 2024. članovi Nadzornog odbora su:

mr.sc. Renata Vragović 
Franjica Špoljarić Siketić, mag.rehab.educ.
Dinka Žulić, mag.rehab.educ.