Zakon o edukacijsko - rehabilitacijskoj djelatnosti (NN 124/11)

Zakon o edukacijsko - rehabilitacijskoj djelatnosti (NN 124/11, 16/19)

Zakon o radu pročišćeni tekst zakona (NN 93/14, 127/17)

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o zaštiti prava pacijenata

Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Pravilnici

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju  (NN 24/2015)

Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (NN 67/2014)

Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (NN 75/2018)

Pravilnik o uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije - edukacijski rehabilitator u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj (nn 79/2019)