Član Komore može biti edukacijski rehabilitator koji ima završen preddiplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije ili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije u Republici Hrvatskoj ili mu je priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – edukacijski rehabilitator, u skladu s Zakonom o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti (Narodne novine broj 18/22) i posebnim propisima.

UPIS U HRVATSKU KOMORU EDUKACIJSKIH REHABILITATORA

HKER-01 Zahtjev-za-uclanjenje.pdf

Zahtjevu je potrebno priložiti:

 • evidencijski list člana
 • izjavu o plaćanju mjesečne članarine
 • potvrdu o uplati upisnine
 • ovjerenu preslika diplome (ili original diplome donijeti na uvid u ured Komore)
 • dokaz o priznatoj inozemnoj stručnoj kvalifikaciji za podnositelje zahtjeva koji su stručnu kvalifikaciju stekli izvan Republike Hrvatske*
 • presliku osobne iskaznice

STJECANJE I GUBITAK PRAVA NA OBAVLJANJE EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKE DJELATNOSTI

Stupanjem na snagu novog Zakona o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti (Narodne novine broj 18/22) pravo na obavljanje edukacijsko-rehabilitacijske djelatnosti stječe se priznavanjem prava na obavljanje edukacijsko-rehabilitacijske djelatnosti te se prestaju izdavati odobrenja za samostalan rad (licencije).

Edukacijsko-rehabilitacijsku djelatnost obavlja ovlašteni edukacijski rehabilitator.

Edukacijskom rehabilitatoru priznat će se pravo na obavljanje edukacijsko-rehabilitacijske djelatnosti ako:

 1. ima završen preddiplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije ili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije u Republici Hrvatskoj ili mu je priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – edukacijski rehabilitator, u skladu s ovim Zakonom i posebnim propisima
 2. ima položen stručni ispit ili državni ispit II. razine ili akademski stupanj magistra znanosti ili doktora znanosti ili ima više od 20 godina radnog staža u struci
 3. je član Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora (u daljnjem tekstu: Komora)
 4. nije pravomoćno osuđen za neko od kaznenih djela iz članka 6. Zakona o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti (NN 18/2022):

a) kaznenih djela protiv života i tijela (glava X.), kaznenih djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina (glava XI.), kaznenih djela protiv Republike Hrvatske (glava XII.), kaznenih djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom (glava XIII.), kaznenih djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa (glava XIV.), kaznenih djela protiv časti i ugleda (glava XV.), kaznenih djela protiv braka, obitelji i mladeži (glava XVI.), kaznenih djela protiv imovine (glava XVII.), kaznenih djela protiv zdravlja ljudi (glava XVIII.), kaznenih djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja (glava XXI.), kaznenih djela protiv vjerodostojnosti isprava (glava XXIII.), kaznenih djela protiv javnog reda (glava XXIV.), kaznenih djela protiv službene dužnosti (glava XXV.) (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.)

b) kaznenih djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva (glava IX.), kaznenih djela protiv života i tijela (glava X.), kaznenih djela protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda (glava XI.), kaznenih djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja (glava XII.), kaznenih djela protiv osobne slobode (glava XIII.), kaznenih djela protiv časti i ugleda (glava XV.), kaznenih djela protiv spolne slobode (glava XVI.), kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta (glava XVII.), kaznenih djela protiv braka, obitelji i djece (glava XVIII.), kaznenih djela protiv zdravlja ljudi (glava XIX.), kaznenih djela protiv imovine (glava XXIII.), kaznenih djela protiv gospodarstva (glava XXIV.), kaznenih djela krivotvorenja (glava XXVI.), kaznenih djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), kaznenih djela protiv javnog reda (glava XXX.) odnosno kaznenih djela protiv Republike Hrvatske (glava XXXII.) (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17., 118/18., 126/19. i 84/21.)

5. mu nije pravomoćno izrečena prekršajna sankcija za nasilje u obitelji

6. se protiv njega ne vodi postupak pred nadležnim sudom za kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta (glava XVII.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17., 118/18., 126/19. i 84/21.).

Ako osoba iz stavka 1. članka 6. Zakona o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti (NN 18/2022) nema hrvatsko državljanstvo, mora znati hrvatski jezik najmanje na razini koja je potrebna za nesmetanu i nužnu komunikaciju s korisnikom edukacijsko-rehabilitacijske djelatnosti.

Pravo na obavljanje edukacijsko-rehabilitacijske djelatnosti priznaje se na zahtjev edukacijskog rehabilitatora.

HKER 02 Zahtjev za priznavanje prava na obavljanje djelatnosti.pdf

Zahtjevu je potrebno priložiti:

 • dokaz o položenom stručnom ispitu ili državnom ispitu II. razine ili dokaz o akademskom stupnju magistra znanosti ili doktora znanosti ili dokaz o više od 20 godina radnog staža u struci
 • potvrdu nadležnog kaznenog suda da se protiv podnositelja ne vodi postupak pred nadležnim sudom za kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta
 • potvrdu o uplati naknade za postupak priznavanja prava na obavljanje edukacijsko-rehabilitacijske djelatnosti u iznosu od 200,00 kn (26,54 eura)

Odluka-o-naknadama-2022.pdf

Odluka o naknadama izraženim u kunama i eurima.pdf

Prema odluci o naknadama Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora upisnina se uplaćuje jednokratno 300,00 kuna (39,81 euro), a priznavanje prava na obavljanje djelatnosti jednokratno u iznosu od 200,00 kuna (26,54 eura).

Fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna.

Osnovni podaci za uplatu upisnine i naknade za postupak priznavanja prava:

IBAN HR5423600001102266561
Svrha uplate Upisnina u HKER ili naknada za priznavanje prava

Osnovni podaci za uplate članarine

Članarina za 2023. godinu:

zaposleni članovi Komore 7 eura/mjesečno

umirovljenici 3 eura/mjesečno

IBAN HR5423600001102266561
Svrha uplate Broj člana i mjesec za koji se plaća članarina.

Primjer uplatnice

Ukoliko plaćate preko plaće obavezno predati u svoje računavodstvo obrazac suglasnosti, isti onaj koji šaljete u HKER kod upisa. S obavijesti o upisu dobivate broj licence koji obavezno dostavite svom računovodstvu. Kod uplate članarine obavezno napisati broj licence.

Plaćanje članarine započinje danom rješenja o upisu.

O promjeni podataka član je dužan obavijestiti Komoru u roku od 30 dana od nastanka promjene.
Zaposleni edukacijski rehabilitori dužni su redovito plaćati članarinu. Visinu članarine utvrđuje Skupština Komore Odlukom o visini članarine za tekuću godinu.

Zahtjev za promjenom podataka

E – POSTUPAK

 • Ispuniti obrasce i vlastoručno potpisati.
 • Obrasce i skenirane dokumente poslati na e-poštu komora.er@gmail.com
 • Ovjerenu kopiju diplome poslati poštom na dolje navedenu adresu ili donijeti na uvid osobno u prostore ureda Klaićeva 25 (1. kat), Zagreb

VAŽNA OBAVIJEST
 
Šaljete na adresu:
Nad lipom 13/1
10 000 Zagreb
 

                                                         UPRAVNI ODBOR HKER-a