Poštovane kolegice i kolege!

U ime Upravnog odbora molim Vas sve da uvažite ispriku jer nismo odradili Skupštinu nakon najavljenih 14 dana.

Preko google obrasca omogućili smo komentiranje svakog pojedinačnog članka Etičkog kodeksa.

Sve komentare koji su pristigli pregledat će Povjerenstvo za etiku i izvršiti opravdane korekcije u verziji Etičkog kodeksa kojeg ste ranije imali na uvid. Takva finalna verzija bit će članovima Skupštine upućena na prihvaćanje.

S poštovanjem,

doc.dr.sc. Zlatko Bukvić