Skupština Komore najviše je tijelo odlučivanja i čine je svi članovi Komore.

Skupštinu Komore saziva predsjednik Komore.

Skupština Komore donosi:

 • Statut
 • Godišnji program rada
 • Financijski plan
 • Odluku o godišnjem izvješću o radu
 • Odluku o financijskom izvješću
 • Odluku o visini članarine
 • druge opće akte i odluke koje financijski obvezuju članove Komore
 • opće akte kojima se provode javne ovlasti Komore
 • Etički kodeks edukacijsko-rehabilitacijske djelatnosti i
 • druge opće akte kojima se uređuju pitanja ustrojstva i rada Komore.
 • bira predsjednika i zamjenika predsjednika Komore iz reda svojih članova