Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora je neovisna,  samostalna strukovna organizacija hrvatskih magistara i sveučilišnih prvostupnika edukacijske rehabilitacije  koja predstavlja stručnjake edukacijske rehabilitacije u Republici Hrvatskoj, skrbi da oni savjesno i u skladu sa zakonom obavljaju svoje poslove, čuva ugled, čast i prava te promiče, zastupa i usklađuje njihove zajedničke interese pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu i pruža im stručnu pomoć i zaštitu.
Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora osnovana je 2011.

Komora obavlja sljedeće poslove kao javne ovlasti:

  • rješenjem odlučuje o davanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad magistara
  • edukacijske rehabilitacije i sveučilišnih prvostupnika edukacijske rehabilitacije,
  • vodi Imenik magistara edukacijske rehabilitacije te Imenik sveučilišnih prvostupnika edukacijske rehabilitacije u Republici Hrvatskoj,
  • vodi Imenik magistara edukacijske rehabilitacije koji obavljaju privatnu praksu u Republici Hrvatskoj,
  • obavlja stručni nadzor nad radom magistara edukacijske rehabilitacije i  sveučilišnih prvostupnika edukacijske rehabilitacije