• prati, proučava i stručno nadzire obavljanje edukacijsko-rehabilitacijske djelatnosti,
 • utvrđuje standarde i normative za edukacijsko-rehabilitacijsku djelatnost,
 • određuje najnižu naknadu za rad magistara edukacijske rehabilitacije koji obavljaju privatnu praksu,
 • propisuje način oglašavanja i način isticanja naziva privatne prakse magistara edukacijske rehabilitacije,
 • skrbi o profesionalnoj etici
 • daje stručno mišljenje tijekom pripreme propisa od utjecaja na razvoj edukacijsko-rehabilitacijske struke,
 • zastupa članove Komore u zaštiti njihovih profesionalnih interesa,
 • sudjeluje u utvrđivanju i verifikaciji programa stručnog usavršavanja magistara edukacijske rehabilitacije i sveučilišnih prvostupnika edukacijske rehabilitacije,
 • propisuje sadržaj, rokove i postupak trajnog stručnog usavršavanja magistara edukacijske rehabilitacije i sveučilišnih prvostupnika edukacijske rehabilitacije,
 • potiče i organizira stručno usavršavanje članova Komore,
 • surađuje s drugim strukovnim udrugama, stručnim i znanstvenim institucijama u zemlji i inozemstvu,
 • surađuje s državnim tijelima i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u rješavanju pitanja značajnih za ostvarivanje zadaća edukacijsko-rehabilitacijske djelatnosti,
 • utvrđuje disciplinske mjere za lakše i teže povrede radnih dužnosti magistara edukacijske rehabilitacije i sveučilišnih prvostupnika edukacijske rehabilitacije,
 • provodi disciplinski postupak i izriče mjere za disciplinske povrede dužnosti magistara edukacijske rehabilitacije i sveučilišnih prvostupnika edukacijske rehabilitacije,
 • brine za pravnu pomoć svojim članovima,
 • surađuje s nadležnim inspekcijama,
 • obavlja i druge poslove utvrđene ovim Zakonom, Statutom i drugim propisima Komore.