Član Komore može biti edukacijski rehabilitator koji ima završen preddiplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije ili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije u Republici Hrvatskoj ili mu je priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – edukacijski rehabilitator, u skladu sa Zakonom o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti (Narodne novine broj 18/22) i posebnim propisima.